Konkordat

Wystarczy kilka dokumentów, by nasze małżeństwo zawarte w kościele było w pełni legalne. W tym celu należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, by otrzymać zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Do jego wydania wymagane są następujące dokumenty: odpisy skrócone aktów urodzeń osób zamierzających zawrzeć związek małżeński, nieletnie kobiety załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa, wdowy oraz wdowcy załączają odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka, cudzoziemcy natomiast dodatkowo składają: dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu. Okres oczekiwania na powyższe zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa wynosi około siedmiu dni.

Przed samą ceremonią ślubu konkordatowego, czyli prawomocnego ślubu kościelnego, Para Młoda w towarzystwie świadków podpisuje w zakrystii klauzulę skutków cywilno-prawnych małżeństwa konkordatowego. Ślub taki kończy się podpisaniem zaświadczenia o zawarciu małżeństwa, małżonkowie otrzymują akt małżeństwa a ich związek jest w pełni legalny w świetle prawa.

[1]   
[2]   
[3]   
[4]   
[5]   
[6]   
[7]   
[8]   

[9]