To, gdzie i kiedy zostanie zawarta intercyza, zależy od stron umowy

Intercyza, a tak naprawdę umowa majątkowa małżeńska, jest pojęciem, które reguluje ustawa - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (DzU. 1964, nr 9, poz. 59). Intercyza dotyczy ustroju majątkowego, jaki panuje w związku małżeńskim, czyli między mężem i żoną (albo przyszłymi małżonkami - umowę można zawrzeć jeszcze przed ślubem).

Intercyza jest umową o szczególnej pozycji prawnej - aktem notarialnym, czyli dokumentem urzędowym, do którego sporządzania jest uprawniony jedynie notariusz. Intercyza zawarta w innej formie jest nieważna i nie wywołuje skutków prawnych przewidzianych ustawą.

Nie ma znaczenia, gdzie zostanie podpisana intercyza. Gdzie i kiedy? Wszystko zależy od małżonków. Intercyza może zostać zawarta w ich domu albo w kancelarii notarialnej. Bez względu na miejsce sporządzenia i podpisania dokumentu musi się na nim znaleźć imię i nazwisko notariusza oraz adres jego kancelarii i podpis urzędnika.

Intercyza wpływa dosyć istotnie na możliwość poczynań każdej ze stron. Przykładowo jeśli w umowie z bankiem wymagane jest zabezpieczenie w postaci zgody małżonka, to w przypadku posiadana intercyzy klient jest zwalniany z obowiązku przedstawienia podpisu żony czy męża, ale musi okazać umowę zawarcia rozdzielności majątkowej.

Poza tym małżonek mający rozdzielność majątkową ze swoją drugą połową może stać się dla niej poręczycielem (normalnie prawo bankowe zakazuje poręczania kredytów przez współmałżonka, czyli mąż/żona nie może żyrować kredyt żony/męża).